Chemie

bakalářský studijní program VŠCHT Praha

Setkání uchazečů a uchazeček programu Chemie proběhne v pátek 14. 6. 2023. Osobní pozvánka dorazí emailem. Těšíme se na Vás na VŠCHT Praha.

Slovo garanta

Vážené studentky, vážení studenti,

bakalářské studijní obory se stále více specializují, a to nejen v chemii. Je to trend, který nejspíš vyrostl na představě, že úzké profesní zaměření a detailní znalost jednoho oboru jsou pro společnost i studenta nejpřínosnější. Studijní program Chemie se snaží tomuto trendu vzepřít. Nejvýraznější objevy vznikají na pomezí oborů a vědních oblastí. Myslím si, že úspěšní chemikové a úspěšné chemičky by měli mít solidní a hluboké znalosti ze všech podoborů chemie. Znalosti z bakalářského studia bývají často tím jediným, co jim mimo jejich specializaci zůstane. Studijní program Chemie chce být proto co nejuniverzálnější.

Pokud studujete na střední škole, může se stát, že ani přesně nevíte, která oblast chemie Vás bude nejvíce bavit. O některých oborech nemusíte ani vědět, co je jejich skutečnou podstatou. S chemickým inženýrstvím se na střední škole mnohdy nesetkáte. Cílem studijního programu Chemie je poskytnout co možná nejhlubší znalosti z celé chemie a nijak studenty neomezovat v jejich výběru navazujícího magisterského studia a budoucí profese. Absolventky a absolventy programu Chemie tak lze později najít ve všech chemických ústavech naší školy, ale třeba i na ústavech matematiky či fyziky.

Studijní program Chemie určitě nepatří k oborům nejsnazším, nabízí ale kvalitní vzdělání se skutečným obsahem. Je pro mne radost vidět naše absolventy na skvělých zahraničních univerzitách, jako autory průlomových objevů, nebo ve vedoucích pozicích mezinárodních firem. Přitom – aspoň já mám ten pocit – je při studiu pořád docela dost zábavy.

Petr Slavíček

Kdo Chemii studuje?

Na program Chemie přijímáme 60–70 % uchazeček a uchazečů, kteří řádně podají přihlášku. Z nich nastoupí každý rok asi 50 studentek a studentů. Takže šance začít studovat je skutečně velká.

Program Chemie klade na studenty vyšší nároky, než jiné studijní programy na VŠCHT. „Bez práce nejsou koláče“ by se tu dalo parafrázovat jako „Bez studia nejsou pořádné znalosti.“ Většina studentstva přichází z gymnázií, ale nezanedbatelná část (až 15 %) jich je ze středních průmyslových škol. Na program Chemie se lze hlásit odkudkoli.

Studenti a studentky jsou na programu zastoupení přibližně v poměru 2:1. Program Chemie rozhodně není chlapská záležitost.

Nezanedbatelné množství studentek a studentů přijíždí ze zahraničí (okolo 20 %), zejména ze Slovenska. Na českém studijním programu studují zdarma.

Důležité termíny

24. a 25. 11. 2023

Den otevřených dveří. Stánek programu Chemie najdete v budově A v 1. patře.

26. a 27. 1. 2024

Den otevřených dveří. Stánek programu Chemie najdete v budově A v 1. patře.

31. 3. 2024, neděle

Termín odevzdání přihlášek pomocí online formuláře.

17. 6. 2024, pondělí

Nahrání maturitních vysvědčení do online systému.

od 24. 6. 2023, pondělí

Zpřístupnění rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Studijní plán

Studijní plán si sestavuje každý student a studentka sám ze tří kategorií předmětů: povinných, povinně volitelných a volitelných. Kompletní seznam předmětů naleznete na webu VŠCHT Praha. Zde uvádíme povinné předměty.

1. ročník

Zimní semestr

 • Obecná a anorganická chemie I
 • Organická chemie A
 • Matematika A
 • Toxikologie a ekotoxikologie I
 • Seminář programu chemie
 • Laboratoř anorganické chemie I

Letní semestr

 • Obecná a anorganická chemie II
 • Organická chemie B
 • Matematika B
 • Fyzika A
 • Počítačový algebraický systém Maple
 • Odborný anglický jazyk A
 • Laboratoř organické chemie I

2. ročník

Zimní semestr

 • Biochemie I
 • Analytická chemie A
 • Fyzikální chemie A+
 • Aplikovaná statistika
 • Fyzika B
 • Odborný anglický jazyk B
 • Laboratoř fyziky
 • Laboratoř fyzikální chemie I

Letní semestr

 • Biochemie II
 • Analytická chemie B
 • Fyzikální chemie B+
 • Chemické inženýrství A
 • Chemická informatika
 • Laboratoř analytické chemie I
 • Laboratoř biochemie

3. ročník

Zimní semestr

 • Počítačová chemie
 • Chemické inženýrství B
 • Laboratoř chemického inženýrství s projektem

Letní semestr

 • Bakalářská práce
 • Seminář k bakalářské práci

Počítače součástí studia

Práce s počítačem patří mezi základní kompetence všech přírodovědných a technických oborů. V prvním ročníků je všem studentkám a studentům programu Chemie poskytnut notebook. Usnadní jim běžnou studijní agendu. Navíc kurikulum obsahuje tři počítačově orientované předměty: Úvod do systému MAPLE, Počítačová chemie, Chemická informatika.

Závěrečné státní zkoušky

Studium programu Chemie, ostatně jako každé jiné bakalářské studium, je zakončeno státní zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Absolventi programu Chemie automaticky získávají titul Eurobakalář s česko-anglickým doplňkem k bakalářskému diplomu, který usnadňuje studium magisterského programu na evropských vysokých školách.

Bakalářské práce

Závěrečné práce mohou studenti a studentky programu Chemie obhajovat prakticky na všech ústavech VŠCHT Praha. Bakalářské práce pokrývají široké spektrum témat od potravinářství po kvantovou chemii. Mezi aktuálně řešené nebo obhájené práce patří:

 • Metabolomická studie netradičních potravinových zdrojů (Ústav analýzy potravin a výživy)
 • Příprava a charakterizace komplexů germananů s ionty přechodných kovů (Ústav anorganické chemie)
 • Studium konformačního chování nestrukturovaných peptidů metodami výpočetní biochemie (Ústav fyzikální chemie)
 • Syntéza bis(indolyl)methanových dimerů a jejich redoxní vlastnosti (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)
 • Vezikuly s obsahem ladderanových lipidů pro farmaceutické aplikace (Ústav chemického inženýrství)
 • Fluoralkylované azidy: Teoretické studium a experimentální aplikace (Ústav fyzikální chemie)
 • Experimentální studium interakce bubliny s vírovou strukturou (Ústav chemických procesů AV ČR)

Anglicky psané bakalářské práce nejsou výjimkami:

 • Application of a coarse-grained generic polymer model in a computational study of cononsolvency effect (Ústav fyzikální chemie)
 • Synthesis of mannose-based DC-SIGN antagonists (Ústav organické chemie)
 • Application of chemical-engineering processes for pharmaceutical formulations (Ústav chemického inženýrství)

Učitelé

Na výuce předmětů ve studijním programu Chemie se podílí vyučující ze všech čtyř fakult VŠCHT. Medailonky některých z nich uvádíme zde.

Jan Budka

organická chemie

doc. Ing. Jan Budka, Ph.D.

organická chemie

přednášející a garant předmětů Organická chemie A, B a II a předmětu Struktura a reaktivita organických látek na VŠCHT Praha. Zabývá se především syntézou makrocyklických receptorů na bázi calixarenu a jejich využitím v supramolekulární chemii. Mezi jeho zájmy patří ilustrátorská činnost, film a hudba. Je fanouškem Sparty Praha.

Petr Holzhauser

anorganická chemie

RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.

anorganická chemie

Na VŠCHT Praha přednáší anorganickou a koordinační chemii a didaktiku chemie, vede Ústav učitelství, stará se o přípravu budoucích učitelů chemie, má na starosti Chemickou olympiádu, je předsedou její Ústřední komise a věnuje se popularizaci přírodních věd.

Michal H. Kolář

fyzikální chemie

RNDr. Michal H. Kolář, Ph.D.

fyzikální biochemie

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a poté působil v Německu ve Výzkumném centru Jülich a na Ústavu Maxe Plancka pro biofyzikální chemii. Je vedoucím Laboratoře dynamiky biomolekul. Laboratoř se pomocí rozsáhlých počítačových simulací a analýz databází experimentálních dat snaží pochopit, jak na molekulární úrovni funguje syntéza bílkovin na ribozomech a degradace v proteazomech. V 1. semetru učí Seminář programu chemie a občas organizuje společenské události související se studiem. Rád jezdí vlakem a nejí rajčata.

Petra Ménová

organická chemie

Ing. Petra Ménová, Ph.D.

organická chemie

Pracuje na pomezí organické, bioorganické a medicinální chemie. Stěžejním tématem, kterému se se svou skupinou věnuje, je syntéza ligandů pro lektinové receptory a jejich využití v diagnostice a cíleném transportu léčiv. Dále se zabývá syntézou ligandů pro vizualizaci G-kvadruplexů a syntézou agonistů muskarinových receptorů. Kromě vědecké práce se věnuje popularizaci chemie. Je garantkou kategorie A Chemické olympiády, členkou řídicího výboru mezinárodní chemické olympiády a pravidelně přednáší na Letním odborném soustředění mladých chemiků a biologů v Běstvině.

Pavel Pokorný

matematika

RNDr. Pavel Pokorný, Ph.D.

matematika

Vyučuje předměty Matematika A a B, se kterými se studenti programu Chemie setkají v prvních dvou semestrech. Zabývá se počítačovými alegebraickými systémy, zejména systémem Mathematica, a nelineárními dynamickými systémy. Studuje deterministický chaos a popularizuje chaos širší veřejnosti.

Motto 1: Nejsou hloupé otázky, pouze hloupé odpovědi.

Motto 2: Jsem vděčný svému osudu, jaké mi přihrává skvělé studenty.

Pavel Řezanka

analytická chemie

doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.

analytická chemie

Pro program Chemie garantuje a vyučuje předměty Analytická chemie A a Analytická chemie B. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a VŠCHT v Praze. Věnuje se separačním technikám, konkrétně kapilární elektroforéze, kterou využívá k chirálním separacím zejména léčiv a nelegálních drog. Dále nanotechnologiím, konkrétně nanočásticím, kdy studuje jejich přípravu, modifikaci a využití. V neposlední řadě se zabývá radioanalytickými metodami, konkrétně hlubinnými uložišti.

David Sedmidubský

anorganická chemie

prof. Ing. David Sedmidubský, Ph.D.

anorganická chemie

Je profesorem anorganické chemie a vedoucím Ústavu anorganické chemie na VŠCHT. Zabývá se teoretickým a experimentálním studiem termodynamických vlastností anorganických nekovových materiálů (oxidy a chalkogenidy přechodných kovů, magnetické polovodiče, uhlíkové a další vrstevnaté nanomateriály), dále jejich elektronovou strukturou, krystalochemií, magnetickými a transportními vlastnostmi. Publikoval přes 265 původních vědeckých prací s citačním ohlasem více než 4600 citací. Je autorem nového konceptu výuky obecné a anorganické chemie založeného na klasifikaci anorganických látek podle příslušnosti k různým typům fází a částic a je autorem několika učebnic.

Petr Slavíček

fyzikální chemie

prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.

fyzikální chemie

Je garantem studijního programu Chemie. Studenti tohoto programu se s ním setkají na přednáškách fyzikální chemie ve 2. ročníku a při výuce počítačové chemie ve 3. ročníku. Jeho výzkumná skupina (photox.vscht.cz) se zaměřuje na kvantovou teorii molekul, fotochemii, spektroskopii, radiační chemii a chemické reakce vyvolané elektrony. Vystudoval Přírodovědeckou Fakultu UK a doktorát získal na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Následně působil na University of Illinois ve Spojených státech. Na VŠCHT působí od roku 2006. Prof. Slavíček se také věnuje popularizaci vědy (např. v časopisu Vesmír) je autorem několika knižních publikací a občas koná veřejné přednášky na různá podivná témata. Za svou práci obdržel několik cen.

František Štepánek

chemické inženýrství

prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.

chemické inženýrství

Je vedoucím Ústavu chemického inženýrství na VŠCHT a garantem předmětů Chemické inženýrství A a B, se kterými se studenti a studentky programu Chemie setkají ve 2. a 3. ročníku. Prof. Štěpánek zároveň vede výzkumnou skupinu Chobotix, která se věnuje dvěma hlavním oblastem – tradiční technologii častic (granulace, krystaly) a nově vznikající oblasti chemických robotů. Je aktivním sportovcem. Učastnil se mj. soutěže Ironman na Havaji. V časopise Vesmír o něm nedávno vyšel obsáhlý rozhovor.

Kariéra

Studenti a studentky svou kariéru začínají už tím, že na VŠCHT nastoupí. Podobně jako jiné studijní programy na škole, má i program Chemie dobré jméno v chemických kruzích po celém Česku. Většina absolventů programu Chemie zůstává na VŠCHT do získání inženýrského titulu, asi 60 % na Fakultě chemicko-inženýrské, 20 % na jiných fakultách VŠCHT a zbytek studuje na jiné vysoké škole, v zahraničí, nebo odchází do praxe.

Absolventi i absolventky se uplatňují v akademické i neakademické sféře, nejen v oblastech, které přímo souvisí s chemií. Mezi zaměstnavatele absolventek a absolventů programu Chemie patří chemické společnosti jako ORLEN Unipetrol nebo Zentiva, pracoviště Akademie věd ČR nebo vysokých škol, nadnárodní konzultantské společnosti McKinsey nebo Kearney, ale i Armáda ČR nebo státní správa. Není výjimkou, že absolventi a absolventky zakládají startupy a vrhají se do vlastního podnikání.

Alumni

Seznamte se s příběhy některých absolventek a absolventů. Třeba v nich uvidíte i svou budoucnost.

Eva Brichtová

University of Cambridge

MSc. Eva Brichtová

Kdy jsi Chemii studovala?

2015–2018

Čím se teď zabýváš?

Dokončuji doktorát na University of Cambridge, kde se zabývám stabilitou a agregací léčiv na bázi peptidů. Dělám výzkum na pomezí biofyzikální chemie a často v úzké spolupráci s farmaceutickými firmami. Do Cambridge jsem odešla hned po bakalářském studiu na VŠCHT a pokračovala jsem ve výzkumně zaměřeném magisterském programu a následně v podobném tématu na doktorátu.

Co ti studium programu Chemie dalo?

Přesně to, co jsem očekávala – velmi dobrý základ a rozhled v chemii. Také jsem velmi ocenila široké možnosti týkající se tématu bakalářské práce, kdy bylo možné práci vypracovávat nejen na ústavech VŠCHT, ale i „externě“ – v mém případě na nedalekém Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

Nějaká vtipná vzpomínka?

Jedná se spíše o tragikomickou vzpomínku, které je však poměrně intenzivní. Při studiu oboru Chemie jsem narazila na spoustu vynikajících a zapálených pedagogů, mezi nimiž ovšem zcela vynikal vedoucí našich prvních praktik z anorganické chemie. Velmi názorně nám totiž ukazoval spoustu efektních experimentů. Například to, že bílý fosfor není radno uchovávat na vzduchu či dokonce brát do ruky. Po této demostraci byl sice chvíli indisponován cestou do nemocnice, kde mu vzniklé popáleniny museli ošetřit, ovšem přítomným studentům se hlavní poselství této demostrace jistě nezapomenutelně vrylo do paměti.

Jakub Kubečka

Aarhus University

Ing. Mgr. Jakub Kubečka, Ph.D.

Kdy jsi Chemii studoval?

2012–2015

Čím se teď zabýváš?

Svůj doktorát (ve Finsku) jsem zakončil dizertační prací na studium molekulových klastrů (shluků molekul). Pomocí počítačové chemie jsem například určoval s jakou pravděpodobností se molekuly v atmosféře úspěšně srazí za vzniku molekulového klastru, jak stabilní jsou tyto klastry, a zda-li mohou dále růst až v aerosol či kapku vody, a tak vytvořit mlhu či mrak. Momentálně jsem postdoktorandem v Dánsku a pomocí umělé inteligence (Machine Learning) studuji dynamické vlastnosti těchto klastrů, což doufám povede ke zlepšení předpovědi počasí či klimatických modelů.

Co ti studium programu Chemie dalo?

Hromadu informací, kterou jsem jako mnozí brzo zapomněl. I přesto mi vysokoškolské studium rozšířilo obzor a hlavně ukázalo, jak snadno čelit novým komplexních problémům, které vědec, průmyslový inženýr atd. potkává na denní bázi.

Nějaká vtipná vzpomínka?

Jelikož jsem studoval ještě na Univerzitě Karlově, tak mě studium naučilo vše dobře a dopředu plánovat. Zároveň jsem nechtěl zanedbat studentský život, a tak jsem před přednáškami i před zkouškami často pařil. Nulté pravidlo: „Student“ zvládne vše!"

Viki Le Thi

VŠCHT Praha

Bc. Viki Le Thi

Kdy jsi Chemii studovala?

2017–2020

Čím se teď zabýváš?

Dokončuji magisterské studium na oboru organická chemie. Po ukončení bych se ráda vydala do zahraničí poznávat svět a rozvíjela se dál v nějaké společnosti hlavně prací s lidmi.

Co ti studium programu Chemie dalo?

Určitě kuráž, začít věřit tomu, že dokáží víc, než si moje mysl umí vůbec představit a díky tomu i posouvat svoje hranice. A samozřejmě nějaké znalosti a přátele.

Nějaká vtipná vzpomínka?

Zaspala jsem na přednášku, tak jsem spěchala z kolejí do školy, a když jsem dorazila do učebny, posadila se, tak přednáška akorát skončila.

Matěj Sommer

ORLEN Unipetrol

Ing. Matěj Sommer

Kdy jsi Chemii studoval?

2012–2015

Čím se teď zabýváš?

Jsem chemický inženýr fascinovaný vědou, technologií a přírodou. V současné době pracuji jako inženýr výroby v Kralupské rafinérii (ORLEN Unipetrol) zodpovědný za blending paliv, tankoviště produktů/poloproduktů a expedici přes železnici, silnici a produktovodní potrubí. Součástí náplně mojí práce je iniciování a vedení různých CAPEX projektů či kontinuální zlepšování a optimalizace rafinérských procesů.

Co ti studium programu Chemie dalo?

Studium mi ukázalo, že je důležité nad věcmi přemýšlet a zejména tím správným způsobem. Problémy nás obklopují stále a je jen na nás, zda je vyřešíme chytře a jednou pro vždy.

Nějaká vtipná vzpomínka?

Když si v laboratořích nevíte rady, zeptejte se vždy někoho kompetentního. Ujištění od (nekompetentního) spolužáka: „Jo, normálně to tam nasyp,“ Vám zajistí akorát úklid celé laboratoře.

Adam Tywoniak

CCORE Technology GmbH

MSc. Adam Tywoniak

Kdy jsi Chemii studoval?

2014–2017

Čím se teď zabýváš?

Po dokončení bakalářského studia na VŠCHT jsem se vydal na navazující studium chemie do Heidelbergu (díky stipendiu DAAD), které mě nakonec dovedlo k závěrečné práci v experimentální biofyzice. Potom jsem nějakou dobu pracoval na vývoji materiálů v technologické firmě pro lékařské přístroje v Rakousku. Teď směřuji na doktorské studium; kam přesně, se ještě uvidí.

Co ti studium programu Chemie dalo?

Oceňuji, kolik předmětů bylo zaměřených na hlubší porozumění a pokládání důležitých otázek, což byla velmi užitečná průprava na vědeckou činnost už během bakalářského studia. Kromě laboratorních dovedností a práce s přístroji mě zaujal i dobrý úvod do počítačových metod.

Nějaká vtipná vzpomínka?

Když se v roce 2015 konal Kachekran (ples chemiků), vyšlo propagační video, ve kterém účinkoval tehdejší rektor a oznamoval účast na karnevalu jako novou studijní povinnost. Tak jsem na akci došel vybaven indexem a ten zápočet od mírně překvapeného pana prorektora opravdu získal.

Jiří Vrána

Pinflow energy storage, s. r. o.

Ing. Jiří Vrána, Ph.D.

Kdy jsi Chemii studoval?

2009–2012

Čím se teď zabýváš?

Jsem výzkumným pracovníkem ve Výzkumném centru Nové technologie na Západočeské univerzitě v Plzni, kde se už několik let věnuji stacionárnímu ukládání energie. Na základě získaných výsledků v oblasti redoxních průtočných baterií jsem inicioval rozjezd našeho úspěšného startupu Pinflow energy storage, který rozvíjí na základě licence ze ZČU průmyslové řešení redoxních průtočných baterií. V Pinflow jsem také jednatelem. Naše systémy pro vývoj nebo kontrolu kvality aktivních materiálů redoxních průtočných baterií dodáváme do celého světa. Při otázce na povolání se citím být nejvíce asi chemickým inženýrem, protože řeším vývoj systémů a bilancování a dávám dohromady experty z různých oblastí pro naše projekty.

Co ti studium programu Chemie dalo?

Chemie mě bavila už na střední škole, věděl jsem, že se jí chci intenzivně věnovat, a nehledal jsem úplně jednoduché studium. Obor chemie vyučovali vždy jedni z nejlepších pedagogů a expertů ze všech fakult na VŠCHT. Díky tomu mi umožnil detailní náhled do všech rozmanitých oblastí chemie a také do průniků s blízkými obory. Díky tomuto náhledu jsem pochopil, co mě nejvíce baví. Toto pochopení je podle mě důležitý základ pro další rozvoj a obor chemie jsem vnímal v paralele průmyslovky a gymnázia jako gymnázium zaměřené na všechny oblasti chemie, které je skvělým odrazovým můstkem pro navazující specializaci.

Nějaká vtipná vzpomínka?

Tím, že je obor malý, všichni jsme se dobře poznali a užívali si docela veselý studijní život, ostatně řadu přátelství udržujeme dodnes. Není tedy divu, že bylo občas těžké udržet pozornost zejména při některých brzkých ranních přednáškách. Když jsem jedné mladší studentce z oboru Chemie (nyní mé ženě) půjčoval sešit z matematiky, nechápala některé výpočty, které uprostřed končí svislou čarou přes celou stránku. Myslela si, že se jedná o nějaké zjednodušení, ale byly to pouze mé mikrospánkové záseky.